Druki do pobrania

pdfZgoda na przetwarzanie danych osobowych
pdfZgłoszenie usunięcia drzew / krzewów dla osób które nie prowadz działalności gospodarczej
pdf Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
pdf Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pdf Wniosek o dopuszczenie organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu administracyjnym
word Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd
wordWniosek o wydanie decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości
wordWniosek o przedłużenie umowy dzierżawy na nieruchomość rolną stanowiącą własność Gminy Iłża
wordWniosek o przygotowanie nieruchomości komunalnej do zbycia w trybie przetargu
wordWniosek o rozgraniczenie nieruchomości
wordWniosek o sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność
pdfWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
wordWniosek o ustalenie numeru porządkowego
pdfWniosek o ustalenie warunków zabudowy
wordWniosek o użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iłża
pdfWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
pdfWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
wordWniosek o wydzierżawienie nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Iłża
pdfWniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
pdfWniosek w sprawie wydania zaświadczenia stwierdzającego, że nie posiadam żadnych gruntów na terenie miasta – gminy Iłża
pdfWniosek w sprawie wydania zaświadczenia o wielkości gruntów
pdfWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew krzewów
pdfWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na obszarze gminy Iłża


pdfWniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Iłża
pdfWniosek o dofinansowanie wykonania praz związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłża ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Warszawie
pdfWniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od strony drogi gminnej
pdfWniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu indywidualnego/publicznego z drogi gminnej
pdfWniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklamy
pdfWniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia w pasie drogowym robót związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
pdfWniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
pdfZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
pdfZgłoszenie szkody łowieckiej

wordWniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym

 

 

 

Popularne artykuły
Strażacy otrzymali nowy sprzęt!105 urodziny Pani Marianny!Nowa targowica z Iłży

 Kamera - Rynek

... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.