Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo!

Burmistrz Iłży ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.


Oferty, zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Iłży, przy ul. Rynek 11, parter pok. Nr 3, w poniedziałki w godzinach od 800 do 1600 i od wtorku do piątku w godzinach od 715 do 1515 w terminie do dnia 16.03.2018 r.

Przeczytaj ogłoszenie

Polecamy
Popularne artykuły
Strażacy otrzymali nowy sprzęt!105 urodziny Pani Marianny!Nowa targowica z Iłży

 Kamera - Rynek

... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.