Profilaktyczne Programy Zdrowotne na terenie powiatu radomskiego

Szanowni Państwo!

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, iż w ramach umów zawartych ze świadczeniodawcami w rodzaju Profilaktyczne Programy zdrowotne oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna, realizowane są badania przesiewowe, których podstawowym celem jest obniżenie wskaźnika umieralności oraz poprawa świadomości zdrowotnej społeczeństwa szczególnie w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych takich jak choroby układu krążenia i choroby nowotworowe.

W związku z powyższym przedstawiamy krótką informację dotyczącą świadczeń wykonywanych w ramach programów finansowych przez Fundusz na terenie powiatu radomskiego.

1. Program profilaktyki raka szyjki macicy.

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, (przy określaniu wieku pod uwagę brany jest rok urodzenia) ubezpieczonych, które nie uczestniczyły w programie profilaktyki raka szyjki macicy w ciągu ostatnich 36 miesięcy, lub otrzymały pisemne wskazanie do następnego badania za 12 miesięcy.

2. Program profilaktyki raka piersi.

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat.(przy określaniu wieku brany jest pod uwagę rok urodzenia) ubezpieczonych, które w ciągu ostatnich 24 czterech miesięcy nie uczestniczyły w programie.

3. Program profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Etap podstawowy - w ramach poradnictwa antytytoniowego - adresowany jest dla osób powyżej 18 roku życia palących papierosy. Poradnictwo antytytoniowe z diagnostyką i profilaktyką POChP (z wykonaniem spirometrii) adresowane dla kobiet i mężczyzn pomiędzy 40-65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POCHP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie stwierdzono wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc potwierdzonej badaniem spirometrycznym.

Etap specjalistyczny - adresowany jest do osób powyżej 18 roku życia uzależnionych od tytoniu, skierowanych z etapu podstawowego programu lub z oddziału szpitalnego oraz zgłaszających się bez skierowania.

4. Program profilaktyki chorób układu krążenia.

Program adresowany do osób, będących w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu.

5. Program profilaktyki gruźlicy.

Kryteria kwalifikacji do udzielania świadczeń gwarantowanych w ramach profilaktyki gruźlicy:

a)   osoby dorosłe, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,   nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym:

  • osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą,

lub

  • osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności:
  • długotrwałe bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • długotrwałą chorobę,
  • uzależnienie od substancji psychoaktywnych,
  • bezdomność.

 

b)      pisemne oświadczenie świadczeniobiorcy, z którego wynika, że w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegał on badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

Szczegółowe informacje oraz wykaz placówek realizujących świadczenia dostępne na stronie:

Profilaktyczne Programy Zdrowotne.

 

 

Polecamy
... loading
Aby wpisać się na naszą listę mailingową proszę podać swój adres e-mail. Jeśli chcesz się wypisać wpisz ponownie swój adres.